ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โทร  077-272168

เขียนโดย Super User
ฮิต: 7264


แผนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566


ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขางาน แผนรับ รอบโควตา รอบทั่วไป
 สาขางานยานยนต์ 160  128 32
 สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี  40   32   8 
 สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี  40 - 40
 สาขางานเครื่องมือกล 120    96  24
 สาขางานโครงสร้าง   40   32  8
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 160  128 32 
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี   40   32   8 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   80   64 16
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์   40   32  8
 สาขางานก่อสร้าง 120    96  24 
 สาขางานสถาปัตยกรรม   80  64 16 
 สาขางานอุตสาหกรรมยาง   30   24  6
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ   80  64 16
 สาขางานโลจิสติกส์   40   32   8
รวม 1,070 824 246


ระดับ ปวส.
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางาน แผนรับ รอบโควตา รอบทั่วไป
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 80   64 16
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี 80   64   16 
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี 25  20  5
 สาขางานเครื่องมือกล 40    32   8
 สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี 25  20  5
 สาขางานเครื่องมือกล ม.6 20 16 4
 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 40   32  8
 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ม.6 20  16  4
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 88   70 18 
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี 44  35   9 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40   32  8
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี  40  32  8
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15   12  3
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระบบทวิภาคี 15  12  3
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 10   8  2
 สาขางานก่อสร้าง 40  32    8 
 สาขางานก่อสร้าง ระบบทวิภาคี 40 32  8
 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 20  16  4 
 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 20   16  4
 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ม.6 20 16 4
 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี 15 12 3
 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี ม.6 15 12 3
 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 40  32 8
 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 40 32 8
 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี 20   16   4
 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ม.6 20 16 4
รวม 872 697 175


ระดับ ปริญญาตรี
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน แผนรับ รอบโควตา รอบทั่วไป
 สาขาเทคโนโลยียานยนต์   20   16  4
 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ภาคนอกเวลาราชการ  20   16    4 
 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า  20  16  4
 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ภาคนอกเวลาราชการ   20    16   4
 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  20  16  4
 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ภาคนอกเวลาราชการ   20   16  4
 สาขาเทคโนโลยียาง  20  16  4
รวม 140 112 28

 

 

 

หมวด: