ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โทร  077-272168

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567
เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี รอบกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2567