ระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โทร  077-272168


แผนรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567


ระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขางาน แผนรับ รอบทั่วไป หมายเหตุ
 สาขางานยานยนต์ 160  22  
 สาขางานยานยนต์ ระบบทวิภาคี  40   14   
 สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี  40 18  
 สาขางานเครื่องมือกล 120    39   
 สาขางานโครงสร้าง   40   28  
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 160  33  
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี   20   10    
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   80   54  
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์   40   14  
 สาขางานก่อสร้าง 120    55   
 สาขางานสถาปัตยกรรม   80  40  
 สาขางานอุตสาหกรรมยาง   20   14   
 สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ   80  36  
 สาขางานโลจิสติกส์   30   24   
รวม 1,030 401  


ระดับ ปวส.
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม/ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สาขางาน แผนรับ รอบทั่วไป วุฒิการศึกษาที่จบ
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ 40   - ปวช.
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระบบทวิภาคี 80   6  ปวช. 
 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ระบบทวิภาคี 20  - ปวช. 
 สาขางานเครื่องมือกล 40    -  ปวช. 
 สาขางานเครื่องมือกล ระบบทวิภาคี 20  5 ปวช. 
 สาขางานเครื่องมือกล ม.6 20 8 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม 20   8  ปวช. 
 สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม ม.6 20  19 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง 80   7 ปวช.
 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ระบบทวิภาคี 40  20 ปวช.
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี 20   14 ปวช.
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระบบทวิภาคี (ทวิวุฒิ)  20  9 ปวช.
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ 20   10 ปวช. 
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ระบบทวิภาคี 20  18 ปวช. 
 สาขางานเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ ม.6 20  8 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานก่อสร้าง 40  ปวช.
 สาขางานก่อสร้าง ระบบทวิภาคี 20 4 ปวช.
 สาขางานก่อสร้าง ม.6 20 17 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา
 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 20  8 ปวช.
 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง 15   11  ปวช.
 สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยาง ม.6 15 12 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี 20 20 ปวช.
 สาขางานซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ ระบบทวิภาคี ม.6 20 16 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 20  6  ปวช.
 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบทวิภาคี 20 15 ปวช.
 สาขางานนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ม.6 20 12 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี 20   18   ปวช.
 สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระบบทวิภาคี ม.6 20 18 ม.6 หรือ ปวช. ต่างสาขา 
รวม  770  307  


ระดับ ปริญญาตรี
 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขางาน แผนรับ รอบทั่วไป วุฒิการศึกษาที่จบ
 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระบบทวิภาคี   25   5 ปวส.
 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระบบทวิภาคี ภาคนอกเวลาราชการ  25   5  ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระบบทวิภาคี  25  5 ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระบบทวิภาคี ภาคนอกเวลาราชการ   25    18  ปวส.
 สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทวิภาคี  20  7 ปวส.
 สาขาเทคโนโลยียาง ระบบทวิภาคี  20  7 ปวส.
รวม 140 45  

 

 

 

หมวด: